Lemmerweg Oost Sneek

In 2005 ging in de wijk Lemmerweg Oost in Sneek een demonstratieproject van start, waarbinnen een aantal nieuwe zuiveringstechnologieën door DeSaH zijn ontwikkeld, getest en toegepast. Tweeëndertig huurwoningen werden voorzien van een systeem voor decentrale sanitatie en hergebruik van afvalwater en afvalstoffen. Kenmerkend hierbij is een gescheiden inzameling, transport en behandeling van twee afvalstromen. Het licht verontreinigde afvalwater uit douche, wasmachine en keuken (het zogenaamde ‘grijs water’) wordt hierdoor niet extra vervuild door het sterk verontreinigde toiletwater (het zogenaamde ‘zwart water’) en is derhalve eenvoudig te zuiveren. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën kan echter ook het zwart water worden gezuiverd, waarbij de CO2-emissie en het energieverbruik met maar liefst 50% worden gereduceerd ten opzichte van conventionele systemen. Bij dit proces komt bovendien ‘groen’ biogas vrij dat kan worden gebruikt voor een gedeeltelijke energievoorziening van de aangesloten woningen. Stikstof en fosfaat -waardevolle nutriënten- worden uit het afvalwater teruggewonnen voor hergebruik. Ten slotte wordt dankzij het vacuümsysteem ook nog eens minder water verbruikt voor de toiletspoelingen.

Projectpartners:

  • Gemeente Sneek
  • STOWA
  • Wageningen Universiteit
  • Wetterskip Fryslan
  • Woningstichting De Wieren
  • Woningstichting Accolade
Activiteiten DeSaH
Project foto's